WEB SİTESİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

www.nilky.co web sitesini kullanmadan önce, Site Kullanım Şartlarını, Gizlilik ve Çerez Politikası’nı ve Web Sitesi Aydınlatma Metni’ni okuyunuz. Bu Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmekle Gizlilik ve Çerez Politikası’nı, Site Kullanım Şartlarını ve Web Sitesi Aydınlatma Metni’ni onaylamış oluyorsunuz. Eğer, Gizlilik ve Çerez Politikası’nı, Site Kullanım Şartlarını ve Web Sitesi Aydınlatma Metni’ni hükümleri ile bağlı kalmayı kabul etmiyorsanız, lütfen bu Web Sitesi Üyelik Sözleşmesini onaylamayınız.

www.nilky.co sitesindeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar Nilky İçecek ve Gıda San ve Tic. AŞ.’ne (“Nilky”) aittir ve onun tarafından işletilir. Sizler (“Kullanıcı”) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

1.        İşbu sözleşme süresiz olmakla, taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve Kullanıcı işbu sözleşmeyi online veya yazılı olarak kabul ettiğinde/onayladığında imzalanmış sayılır.

2.        Nilky, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

3.        Nilky, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

4.        Nilky’nin üyeliği sona erdirme ve süresiz olarak durdurma hakkı saklıdır.

5.        Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve üçüncü kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

6.        Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

7.        Kullanıcı, siteye üye olurken vermiş olduğu eksik ve yanlış bilgi dolayısıyla uğrayacağı zararlardan sadece kendisinin sorumlu olacağını, yanlış bilgi vermesi durumunda ve işbu sözleşmeyi ihlal etmesi halinde, Nilky’nin tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliğini sona erebileceğini ve Nilky’nin bu sebeple doğmuş bir zararı var ise karşılamayı kabul eder.

8.        Nilky tarafından internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. Kullanıcı, bu bilgilerin toplanmasını kabul eder.

9.        Yargı ve sair yetkili resmi merci kararı, altyapı sorunları ve doğal afetler de dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, internet servis sağlayıcılardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, web sitesinden kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir, yenileme veya bakım ve destek çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar da dahil olmak üzere internet servis sağlayıcılardan kaynaklanan hizmet kesintilerinden, altyapı sağlayıcısından ve elektrik kesintilerinden dolayı hizmetin verilmesinde yaşanabilecek aksaklıklardan, web sitesinin kullanımında meydana gelebilecek olası kesintiler veya başka bir sebeple üyelerin iletişiminde, hizmetin sağlanmasında oluşabilecek aksama, kopukluk, kesinti, yanlışlık, silinme ve bozulmalardan Nilky sorumlu değildir. Nilky gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak için ve gerekli gördüğü diğer durumlarda erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.

10.     Web sitesine ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Nilky’nin anlaşmasına göre diğer üçüncü sahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Nilky’e aittir. İşbu sitede yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Nilky’e veya varsa belirtilen ilgilisine aittir.

11.     Web sitesinde yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Web sitesinin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Böyle bir ihlal durumunda, kullanıcı, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı firmadan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

12.     Kullanıcı, üyeliğini ve işbu sözleşme ile vermiş olduğu onayı, hiçbir gerekçe açıklamaksızın iptal etmek hakkını sahiptir. İptal işlemini Nilky, derhal işleme alıp, 3 (üç) iş günü içerisinde kullanıcıyı elektronik ileti almaktan imtina eder.

13.     Kullanıcı, web sitesi ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Nilky sorumlu tutulamaz.

14.     Web sitesine üye olurken talep edilen kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, elektronik posta, fotoğraf, IP numarası gibi her türlü bilgi Gizlilik Politikası ve kişisel verilerin korunması kapsamında ilgili mevzuat tahtında korunacaktır.

15.     Kullanıcı, Nilky’nin yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara ve/veya yetkili kişilere açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bilgilerin talep edilmesi halinde, Kullanıcı’ya ait kişisel bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Nilky’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini peşinen kabul eder. Kullanıcı’ya ait bilgiler, gizli tutulur ve Gizlilik Politikası ile Web Sitesi Aydınlatma metnine uygun olarak muhafaza edilir ve bunlarla sınırlı olarak kullanılır. Detaylar için bknz. Gizlilik ve Çerez Politikası, Web Aydınlatma Metni.

16.     İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

17.     Nilky, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

18.     İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Nilky’nin bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda beş (5) gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

19.     Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Nilky’nin defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, Kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

20.     İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

21.     İşbu Sözleşmedeki tüm açıklamalar ve bilgiler, Kullanıcı’nın işbu formu elektronik ortamda onayladığı an itibari ile geçerli olup, Taraflar arasında bağlayıcı ve geçerli bir sözleşme teşkil edecektir.  İşbu Sözleşme taraflardan herhangi biri üyeliği sona erdirene kadar yürürlükte kalacaktır.

YUKARI

SEPET 0