KVK ve Aydınlatma Metni

KVKK AYDINLATMA METNİ

Nilky İçecek
ve Gıda San ve Tic. AŞ.
(“Nilky”) olarak
kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu
bilinçle, Nilky olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil,
şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”) uygun olarak işlenmesine
ve muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki
ile KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi
aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar
çerçevesinde işlemekteyiz. Bu
Aydınlatma Metni,
“Veri
Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ve ‘İlgili Kişinin
Hakları’ başlıklı 11. maddesi çerçevesinde, kişisel verilerinizin toplanma
yöntemleri, işlenmesi, kullanılması, aktarılması, silinmesi konularında
tarafınıza bilgi vermek maksadıyla hazırlanmıştır.

1)    
Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca, www.nilky.co
web sitemizin üzerinden online olarak ve şirketimiz aracılığı ile sanal ortamda
toplanan kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Acıbadem Mah. Çeçen Sk. Akasya AVM Kent Kule
No:114 Kat:27 D:157 Üsküdar / İstanbul
adresinde mukim Nilky tarafından
aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

2)    
Nilky Tarafından
İşlenen Kişisel Verileriniz

Özel nitelikli kişisel verilerin
işlenme şartları başlığını taşıyan 6698 sayılı KVK m.6’ya göre, kişilerin ırkı,
etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer
inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı,
cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik
ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Kural olarak özel nitelikli
kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Şirketimiz
özel nitelikli kişisel veri işlememekte ve toplamamaktadır. Sizlerin de bu
hususa hassasiyetle yaklaşarak sitemiz aracılığıyla özel nitelikli kişisel
verilerinizi paylaşmamanızı rica ediyoruz. Web sitemiz aracılığı ile özel
nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmanız halinde politikamız gereği derhal
imha edeceğimizi bildiririz. Kredi ve banka kartı bilgileriniz şirketimiz sunucularında
tutulmamaktadır. Tüm işlemlerin web sitemiz arayüzü üzerinden banka ve
bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel
verileriniz aşağıda belirtilmiştir.

Veri Sahibi

Veri Kategorisi

Veri Türleri

Çevrimiçi

Müşteri

a)    
Kimlik

           

b)    
İletişim

 

c)    
Pazarlama Bilgisi

 

d)    
Müşteri İşlem

 

 

 

e)    
İnternet Sitesi Hizmetleri Kapsamında İşlem
Güvenliği Bilgisi

 

f)     
Hukuki İşlem

 

 

 

 

a)    
Ad-Soyad, TC Kimlik No

b)    
Adres, E-posta, Telefon

 

c)    
Alışveriş Geçmişi Bilgileri, Anket Çerez Kayıtları,
Kampanya Çalışmasıyla Elde Edilen Bilgiler

 

d)    
Fatura Bilgileri, Sipariş Bilgileri, Talep
Bilgileri, Alışveriş detayları (alışveriş tarihi, miktarı, alışveriş içeriği,
ödeme şekli ve ödeme detayları),

 

 

e)    
IP Adresi, İnternet Sitesi Giriş, Çıkış ve Gezinme
Bilgisi

 

f)     
Uyuşmazlık süreçlerine ilişkin yazışma ve dosya
bilgileri

 

 

 

 

 

 

Ziyaretçi

Fiziksel Mekân Güvenliği      

CCTV Kamera
Kayıtları

Çevrimiçi Müşteri

Ve Ziyaretçi

İşlem Güvenliği

İşlem
güvenliği verisi, tarayıcı bilgisi,
IP Adresi, İnternet Sitesi Giriş, Çıkış
ve Gezinme Bilgisi, Log Kayıtları, İnternet Şifre Parola Bilgisi vb.

3)    
Kişisel Verilerin Hangi Amaçla
İşleneceği

Müşteri/Ziyaretçi/Çevrimiçi Ziyaretçi
olarak kişisel verileriniz, satış sözleşmesinin ve/veya hizmetin ifası
kapsamında taleplerinizi karşılanması, kanun gereği ve ilgili mevzuattan doğan
yükümlülük ve taahhütlerimizin yerine getirilmesi, web sitesi üzerinden
alışveriş yapmanızın sağlanması, mal ve hizmet tedarik süreçlerinin yürütülmesi,
mesafeli satış sözleşmesi veya alacağınız hizmetten kaynaklı
yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, hizmet/satış sonrası destek
hizmetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri
ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik
aktivitelerin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
talep/şikâyetlerin takibi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, işyerinin fiziksel
güvenliğini sağlamak amacıyla işyeri içerisindeki açık alanların görüntü kaydı
alınması, alışverişinize ilişkin olarak gerekli olması halinde sizinle
iletişime geçilmesi, sözleşmenin ifası için anlaşmalı kargo şirketleri ile
paylaşılması, interaktif müşteri programlarının yönetilmesi, kampanyalarla
ilgili bilgi vermek üzere pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve pazarlama,
reklam amaçlı iletişim kurulması, sosyal medya veya web sitesi üzerinden
paylaşım yapılması, hakların tesis edilmesi, korunması ve kullanılması ve istatistiki
bilgi toplanması amaçlarıyla 
işlenmektedir.

Nilky, kişisel bilgilerinizi,
istatistiksel bilgilere dönüştürmek suretiyle reklam ve pazarlama alanında
kullanabilir. Ancak, bu istatistikler size ait kişisel tanımlayıcı bilgi
içermeyecektir.

 

a)     Hukuka
Uygunluk Sebeplerine Dayalı İşleme

www.nilky.co  aracılığıyla vereceğiniz siparişler veya
doğrudan şirketimiz üzerinden alacağınız hizmetler çerçevesinde adınız,
soyadınız, adresiniz, e-postanız, telefon numaranız ve sair iletişim
bilgilerinize ilişkin işleme, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu,
tüketici ve vergi mevzuatından kaynaklanan hukuki sebeplerle, KVKK’nun 5/2 (a),
(c), (ç) ve (e) maddesi kapsamında sırasıyla 
kanun gereği, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya
ilgili olarak zorunlu olması, veri sorumlusu sıfatıyla şirketimizin hukuki
yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve şirketin hakkını
tesis etmesi, kullanması ve koruması için gerekli olması sebeplerine dayanılarak
gerçekleştirilmektedir. Şirketimiz özel nitelikli kişisel veri işlememekte ve
toplamamaktadır.

Şirket adresinde alınan kamera
kayıtları ise şirketimizin güvenlik nedeniyle meşru menfaatinin korunması
zorunluğu sebebiyle KVKK madde 5/2 (f) hükmüne dayanılarak işlenmektedir.

Hukuka uygunluk sebeplerine dayanan
söz konusu işleme rızanıza tabi değildir. Bu itibarla işin ve yasanın
gerektirdiği muhafaza sürelerinin sonuna kadar kişisel verilerinizin
silinmesini veya yok edilmesini talep etme hakkına haiz olmadığınızı
bildiririz.

b)   
Açık Rızaya Dayanan Veri İşleme

Şirketimiz adınızı, soyadınızı, elektronik posta adresi, cep telefonu ve
adres bilgilerinizi, fotoğraf ve video kaydınızı yeni ürünler ve kampanyalar
ile ilgili bilgilendirmede bulunmak ve reklam ve pazarlama faaliyetlerini
yürütmek, size sunulan
hizmetlerin kişiselleştirilmesi, pazar araştırmalarının yapılabilmesi
amaçlarıyla ancak KVKK’nın 5/1 maddesi
uyarınca açık rızanıza dayanarak işlemektedir.

Şirketimiz, Kişisel Verilerinizi, ürün ve
hizmetleri için reklam ve pazarlama hizmeti almak üzere tedarikçilerine
aktarabilir. Bu aktarım KVKK’nın 8/1 maddesi uyarınca açık onayınıza dayanarak
dayanmaktadır.

Kişisel verilerinizin reklam ve
pazarlama amacıyla işlenmesi ve üçüncü şahıslara aktarılması hususundaki açık
onayınızı her zaman geri alabilirsiniz.
Rızanızı geri aldığınız takdirde kişisel verileriniz
sizinle iletişime geçmek ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek amaçlarıyla
kullanılmayacaktır. Bu kapsamda telefon numaralarınız
şirketimiz tarafından onayınızı
geri almanızı müteakip silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.

4)    
İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve
Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Açık Rızaya Dayanmayan
Aktarım.
 
Kişisel Verileriniz, mal ve hizmet tedarik süreçlerinin
yürütülmesi, talep edilen ürünlerin teslimi ve
hizmetlerin yerine getirilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi
amaçlarıyla, tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza, kamu kurum ve kuruluşları, SGK,
vergi dairesi, bankalar, iş ortakları, şirket içerisinde ilgili birimler,
şirketimizin kanunlardan doğan sorumlulukları ve hukuki yükümlülükleri gereği
kolluk ve emniyet kuvvetlerine, yargı kurumlarına ve Türkiye İstatistik Kurumu
ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuki uyuşmazlık halinde hukuk
firmalarına ve avukatlara, mali denetim ve kanuni yükümlülüklerin yerine
getirilmesi amacıyla mali müşavir, yeminli mali müşavirlere ve mali müşavirlik
ve denetim şirketlerine aktarılabilir.

Ayrıca, şirketin
tamamen ve kısmen devri, malvarlığının devri söz konusu olduğu takdirde
devralan gerçek ve tüzel kişilere aktarılabilir.

Kişisel
verileriniz işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, KVKK’nın
8/2(a) hükmünün atfıyla 5/2 (a) uyarınca kanun gereği zorunlu olması ve/veya
5/2(c) uyarınca sözleşmenin ifası bakımından zorunlu olması hallerinde, 5/2(ç)
uyarınca hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla ve 5/2/(e)
uyarınca şirketimiz haklarını tesis, koruma ve kullanması bakımından gerekli
olması halinde yurt içerisinde yukarıda belirtilen üçüncü kişilere açık
rızanıza ihtiyaç olmadan aktarılmaktadır.

Açık Rızaya
Dayanan Aktarım.
Müşterilere ait
kimlik, iletişim gibi kişisel veriler sunulan hizmetlerin kişiselleştirilmesi, mal
ve hizmet tedarik süreçlerinin yürütülmesi, reklam
ve pazarlama hizmeti sunulması, yeni ürünler, kampanyalar ve promosyonlarla
ilgili bilgi vermek, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar
araştırmalarının yapılabilmesi ve tarafınızla iletişime geçilebilmesi amacıyla şirketimizin
tedarikçilerine/üçüncü kişilere KVKK’nın 8/1 maddesi uyarınca açık rızaya
dayanılarak aktarılabilmektedir. Veri sahipleri kişisel verilerinin pazarlama
amacıyla üçüncü şahıslara aktarılması hususunda verdiği rızayı her zaman geri
alabilir.

Kişisel
verileriniz yurt dışında üçüncü şahıslara hiçbir şekilde aktarılmamaktadır.

5)    
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve
Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz şirketimiz
tarafından internet sitesi, mobil uygulamalar gibi farklı kanallarda icra
edilen teknik ve süreçsel yöntemlerle, otomatik ya da otomatik olmayan
yollarla, yazılı veya elektronik olarak; bu kanalları kullanarak sizlere
hizmetlerimizi tanıtmak ve sunmak ve bu çerçevede faaliyetlerimizi yürütmek
noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül
ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki
sebepler çerçevesinde toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel
verileriniz KVKK’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve
amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte
ve aktarılabilmektedir. 

Müşteri
kişisel verileri, KVKK’nun 5. maddesinde yer alan, “ilgili kişinin açık
rızasıyla” ya da “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “bir sözleşmenin kurulması
veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına
ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki
yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ilgili kişinin temel
hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri
için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak, fiziki veya
elektronik ortamlarda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile bizzat
kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle işlenmektedir.

Ziyaretçi kişisel verileri, KVKK’nun
5. maddesinde yer alan; “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar
vermemek kaydıyla, veri sorumlusunu meşru menfaatleri için veri işlenmesinin
zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak hizmet ofisimiz içerisindeki güvenlik
kameraları vasıtasıyla görüntüler kayıt altına alınmakta ve işlenmektedir.

Çevrimiçi Ziyaretçi, kişisel
verileri, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu
Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve KVKK’nun
5. maddesinde yer alan, “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “ilgili kişinin
temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak
işlenmektedir.

6)    
Kişisel
Verilerin Korunması ve Silinmesi

Şirketimiz,
sizin kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel
verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin
muhafazasını sağlamak amacıyla yeterli güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik
her türlü fiziksel, teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür ve bu
tedbirleri azami ölçüde almaktadır. Kişisel verileriniz, silinmesini talep
etmediğiniz takdirde, yasalar göz önüne alınarak silinecek, yok edilecek veya
anonim hale getirilecektir.
[EK1] 

7)    
Kişisel
Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri
olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, talebin
niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde
sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde
Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Veri sahibi olarak
yürürlükteki mevzuat uyarınca Kişisel verilerinizin (a) işlenip işlenmediğini
ve ne şekilde işlendiği hakkında bilgi talep etmek (m. 11/(a), (b)), (b)
işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme (m.
11/c), (c) aktarıldığı üçüncü kişileri bilme (m. 11/ç) (d)  düzeltilmesini isteme (m. 11/d), (e)
İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel
verilerinizin silinmesini isteme (m.7, m. 11/e), (f)  düzeltilmesi ve silinmesi halinde ilgili
işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme (m.11/f), (g) analiz edilmesi sonucunda elde edilen sonuçlara itiraz
etme  (m 11/g), (h) İşlenmesinin
sınırlanmasını talep  (m.7), (ı) kanuna
aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğranılması halinde zararın
giderilmesini isteme (m.11/ğ) hakkına sahipsiniz.

KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası
gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi,
yazılı olarak tarafımıza iletebilirsiniz. Bu çerçevede tarafımıza KVKK’nun 11.
maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu
ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

Yukarıda belirtilen haklarınızı
kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nun
11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza
yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; 
www.nilky.co adresinde yer alan
başvuru formunu kullanarak “Acıbadem Mah.
Çeçen Sk. Akasya AVM Kent Kule No:114 Kat:27 D:157 Üsküdar / İstanbul”
adresine
kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla
veya KKVK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna
Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı
elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da
tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan
elektronik posta adresini kullanmak suretiyle
info@nilky.co
adresine iletebilirsiniz. 

Kişisel Veri
Koruma Kurulu’na Şikâyet Hakkı

Kurula şikâyet hakkınızı kullanmak için (KVKK madde
13, 14, 15)

Kurul: Kişisel Verilerin Korunması Kurulu

Adres: Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No: 4
06520 Balgat-Çankaya/ Ankara,

Telefon: +90 312 216 5000

Websitesi: http://www.kvkk.gov.tr/
adreslerinden ile iletişime geçiniz.

 
YUKARI

SEPET 0